§1 Definicje

Webinaria: usługi świadczone przez Organizatora w postaci szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form przekazywania wiedzy i umiejętności oraz kształcenia.

 

Strona internetowa: strona znajdująca się pod adresem: www.asiston.pl

 

Uczestnik: osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej i/lub wykupiła webinarium.

 

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Rejestracja: zgłoszenie chęci uczestnictwa w webinarium poprzez wypełnienie formularza rejestracji.

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w webinarium pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami. Każda osoba dokonująca rejestracji jest zobowiązana z nim się zapoznać.

 

Organizator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania strony, na której odbywa się webinar. Od Uczestnika wymaga się, aby posiadał odpowiedni sprzęt (w postaci komputera, tabletu, smartfona, itp.), wyposażonego w urządzenie umożliwiające online odbieranie wizji i fonii (słuchawki, głośniki, kamera i mikrofon nie mogą być jednocześnie używane przez inne aplikacje). W przypadku kiedy będzie to zaznaczone w opisie szkolenia, wymagane jest posiadanie urządzenia umożliwiającego przekazywanie wizji i fonii. Uczestnik powinien również posiadać dostęp do Internetu, konta poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową.

 

Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • Odwołania webinarium bez podania przyczyny.
  • Przesunięcia terminu webinarium.
  • Modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia webinarium.

 

 

§ 3 Rejestrowanie Webinarium

Zawierając umowę Uczestnik wyraża zgodę na wyświetlenie imienia i nazwiska w przypadku jego podania podczas wejścia do pokoju webinaryjnego. Uczestnik wyraża zgodę na późniejsze, nieodpłatne wykorzystywanie tak powstałych materiałów do promowania webinarium w każdy wybrany przez Organizatora sposób. Uczestnik nie ma prawa do rejestrowania przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych lub rozpowszechniania treści i przebiegu webinarium w jakiejkolwiek formie ani w całości, ani we fragmentach.
 

§ 4 Poufność

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie treści i materiały prezentowane w trakcie webinarium, chronione są prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora. Treści te i materiały przekazywane są do jego własnego użytku, nie zaś do prezentowania innym osobom. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać tychże treści i materiałów do celów innych niż bezpośrednio związane z obszarem szkolenia.

 

Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do wszystkich treści i materiałów prezentowanych na webinariach, w szczególności do niepowielania, nieudostępniania i nierozpowszechniania ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób.
 

§ 5 Ochrona Danych Osobowych

Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zwartych w formularzu rejestracyjnym oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu oraz w celach marketingowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania tychże danych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r.).

 

Organizator zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego przeprowadzenia webinaru. Baza danych osobowych Uczestników podlega zaś ochronie prawnej (dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych).

 

Informacje i dane o Uczestnikach nie zostaną przez Organizatora udostępnione w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Organizatorowi takie działanie.

 

Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających ze wskazanych w § 5 ust. 2 regulacji, w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawienia i żądania ich usunięcia (skorzystanie z tego prawa jest dokonywane na podstawie przesłanego Organizatorowi drogą e-mail stosownego żądania).

 

§ 6 Postanowienia Końcowe

Treści przekazane w trakcie webinarium mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie webinarium, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.

 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

 

Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora (postanowienia tego nie stosuje się do konsumentów).

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej, przy czym zmienionego regulaminu nie stosuje się do umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie.