Założenia analizy przedwdrożeniowej

 

Analiza przedwdrożeniowa jest bardzo istotnym etapem podczas wdrażania jakiegokolwiek systemu. Priorytetem tej metody jest identyfikacja obecnych procesów oraz odszukanie elementów, które wymagają likwidacji bądź przekształcenia. Jeżeli żadne z tych działań nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, decydujemy się na opracowanie nowych procesów.

Podczas analizy gromadzone są informacje, na podstawie których sprawniej radzimy sobie z przyszłymi wyzwaniami. Skupiamy się też na skonkretyzowaniu potrzeb i oczekiwań klienta po to, by zespół wdrożeniowy wiedział, jakie założenia musi spełnić.

założenia analizy przedwdrożeniowej

Etapy analizy przedwdrożeniowej

etapy analizy przedwdrożeniowej

Rozpoznanie oczekiwań wyjściowych

etapy analizy przedwdrożeniowej

Analiza procesów biznesowych, które zostaną usprawnione i wdrożone

etapy analizy przedwdrożeniowej

Zapoznanie się z problemami, występującymi w obszarze procesów

etapy analizy przedwdrożeniowej

Zdefiniowanie sposobu rozwiązania rozpoznanych problemów

etapy analizy przedwdrożeniowej

Określenie koncepcji oraz wyznaczenie indywidualnych rozwiązań dla klientów.

etapy analizy przedwdrożeniowej

Opracowanie założeń do migracji danych

etapy analizy przedwdrożeniowej

Zdefiniowanie sposobu integracji z innymi istniejącymi systemami

etapy analizy przedwdrożeniowej

Wprowadzenie zmian w dokumencie analizy przedwdrożeniowej

etapy analizy przedwdrożeniowej

Akceptacja klienta

Jakość zgromadzonych informacji wyznacza przebieg całego projektu. Zostają również określone techniczne i biznesowe aspekty systemu informatycznego, który ma zostać wprowadzony. Definiujemy także wszelkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz założenia, jakie mają użytkownicy w odniesieniu do nowego systemu.

Internet Rzeczy
Jak wyglądają poszczególne etapy analizy przedwdrożeniowej?

Początek analizy przedwdrożeniowej następuje już podczas pierwszych spotkań z klientem, w trakcie których jest prezentowane oprogramowanie. W tym czasie klient ma możliwość przedstawić wstępne wymagania i oczekiwania względem oprogramowania, z którymi my, jako dostawcy możemy się zapoznać.

Rozpoznanie oczekiwań wyjściowych

Określenie oczekiwań klienta jest kluczowym krokiem podczas analizy każdej implementacji oprogramowania. Wymagania odnoszą się do celów, które musi spełnić system po zakończeniu wdrożenia. Sprecyzowanie potrzeb klienta jest bardzo istotne, gdyż można je poddać analizie i za ich pomocą ustalić konkretny plan działania. Dzięki rozpoznaniu oczekiwań wyjściowych projekt jest przystosowany do potrzeb użytkowników, co gwarantuje powodzenie wdrożenia oprogramowania oraz zadowolenie klienta z rezultatu.

Analiza procesów biznesowych, które zostaną usprawnione i wdrożone

Przed wdrożeniem jakiejkolwiek nowej technologii należy przeprowadzić analizę procesów biznesowych, aby zidentyfikować obszary wymagające modernizacji. Wymagania funkcjonalne określają cechy, jakie musi posiadać nowy system, aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa. Oczekiwania te są zwykle opracowywane na podstawie zidentyfikowanych celów biznesowych i wymagań technologicznych.

Zapoznanie się z problemami występującymi w obszarze procesów

Znajomość kluczowych problemów pojawiających się w obszarze procesów jest ważną częścią analizy przedwdrożeniowej. Dzięki świadomości istnienia przeszkód łatwiej jest je zidentyfikować i zredukować, co wpływa na pomyślne wdrożenie nowego oprogramowania. Istotne jest również, aby dowiedzieć się, które procesy są najważniejsze dla działalności organizacji i jakie są największe wyzwania przy ich wdrażaniu.

Zdefiniowanie sposobu rozwiązania rozpoznanych problemów

Definiowanie sposobu rozwiązania problemów wymaga opracowania zabiegów, dzięki którym komplikacje, jakie były zidentyfikowane we wcześniejszych etapach analizy przedwdrożeniowej zostaną zlikwidowane. Określenie metody, która pomoże poradzić sobie z problemami, wymaga przeprowadzenia ich dokładnej analizy. Istotne jest również zdefiniowanie narzędzi, które zostaną wykorzystane do rozwiązania problemu.

Określenie koncepcji oraz wyznaczenie indywidualnych rozwiązań dla klientów

Po zdefiniowaniu sposobu rozwiązania rozpoznanych problemów możemy przystąpić do procesu konfiguracji systemu. Zanim jednak to nastąpi, istotne jest określenie koncepcji koniecznych do skonfigurowania oprogramowania i opracowania rozwiązań dla klientów. Koncepcja musi być dostosowana do indywidualnych wymagań klienta i specyfikacji firmy, dzięki czemu system będzie skalowalny i dostosuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych klientów.

Opracowanie założeń do migracji danych

Tworzenie warunków migracji danych polega na zdefiniowaniu wymagań dotyczących przenoszenia informacji z istniejącego systemu do nowo powstałego. Opracowanie warunków  wymaga współpracy pomiędzy zespołem IT a użytkownikami końcowymi, którzy posiadają niemałe zasoby wiedzy na temat znajomości istniejących systemów i danych. Ustalenie założeń pozwala stworzyć plan migracji, który zminimalizuje ryzyko utraty danych lub ich nieodpowiedniego przeniesienia do nowego systemu.

Zdefiniowanie sposobu integracji z innymi istniejącymi systemami

Ważnym aspektem analizy przedwdrożeniowej jest integracja z istniejącymi systemami. Aby przebiegła ona pomyślnie, powinno się najpierw zdecydować, z jakimi systemami chce się pracować. Kolejnym istotnym krokiem jest zaprojektowanie planu, za pomocą którego będzie można doprecyzować, jakie formaty zostaną zaimplementowane. Zdefiniowanie sposobu integracji z innymi istniejącymi systemami jest bardzo istotne, gdyż przyczynia się do wzrostu efektywności funkcjonowania firmy, co wpływa na oszczędność sporej ilości czasu.

Wprowadzenie zmian w dokumencie analizy przedwdrożeniowej

Wprowadzanie modyfikacji w dokumentacji analizy przedwdrożeniowej to ważne etapy procesu wdrożenia systemu. W przypadku zidentyfikowania problemów bądź nowo powstałych wymagań klienta, wprowadzenie zmian w dokumencie analizy jeszcze przed wdrożeniem projektu może okazać się konieczne. W tej sytuacji dokumentacja powinna zostać poddana ponownemu przeglądowi w celu uwzględnienia wszelkich nowych wymagań. Dzięki takiej praktyce można mieć pewność, że wdrożenie systemu pozostaje aktualne.

Akceptacja klienta

Ostatnim etapem analizy przedwdrożeniowej jest zaakceptowanie wcześniej ustalonych założeń. Po dokładnym zbadaniu i ocenie wszystkich zebranych informacji dochodzi do momentu, w którym ustalone założenia i wnioski są akceptowane, jako podstawa dla planowanego projektu lub wprowadzenia zmian.

Korzyści analizy przedwdrożeniowej dla klienta

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Znajomość realnych kosztów projektu

Z racji tego, że w dokumencie analizy znajdują się wszystkie szczegóły projektu, zdecydowanie łatwiej jest zaplanować jego koszty. Dzięki analizie przedwdrożeniowej poznajemy oczekiwania i wymagania klienta, których znajomość jest kluczowa w utworzeniu jak najdokładniejszej wyceny. Podczas szacowania kosztów produktu pod uwagę brane są koszty dzieła, którego właściwości zostały ustalone przez obie strony.

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Krótszy czas realizacji projektu

Dzięki znajomości terytorium wykonywanej pracy, określenie planu działania przyczynia się do skrócenia czasu realizacji projektu. Poprzez orientację w obszarze działań, zwiększa się możliwość dokładnego planowania i rezerwacji zasobów, w konsekwencji czego czas przeznaczony na realizację projektu się redukuje.

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Możliwość łatwiejszego wprowadzania zmian

Analiza przedwdrożeniowa pozwala klientowi dowiedzieć się, jak będzie wyglądał i funkcjonował przyszły system jeszcze przed wdrożeniem. W związku z tym klient będzie w stanie zweryfikować swoje pomysły lub „przetestować” je ze współpracownikami, z których będą korzystać na co dzień. Proces analizy jest więc bardzo pomocny w kontekście wprowadzania aktualizacji w procesie.

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Możliwość lepszego poznania zespołu

Pozytywnym skutkiem przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej jest umocnienie więzi w obu zespołach, jak i zapoznanie ich między sobą. Poprzez obserwacje tego, w jaki sposób będzie się kształtować współpraca, można wyciągnąć wnioski w kwestii poziomu porozumienia między zespołami w trakcie przyszłej pracy nad projektem. Owa wiedza jest przydatna jeszcze przed zaangażowaniem się we wdrożenie systemu.

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Lepsze szanse realizacji oczekiwań

Po przeprowadzonej analizie zarówno klient, jak i przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie, uświadamiają sobie realne potrzeby i cele, do jakich dąży organizacja interesanta. Ustalenie priorytetów firmy przyczynia się do osiągnięcia znacznie większego sukcesu, niż kiedy miałoby się to odbyć bez planu.

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Doradztwo

Profesjonalna perspektywa firmy klienta, daje możliwość zidentyfikowania niedostrzeżonych wcześniej problemów. „Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia”, dlatego jako organizacja spoza środowiska przedsiębiorstwa możemy przyjrzeć się jego aktywności z dalszej perspektywy. Jest to okazja, aby odpowiedzieć na pytania, na które nikt nigdy nie odpowiedział, ani nawet nie pomyślał, aby je zadać.

Korzyści analizy przedwdrożeniowej dla wykonawcy

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Klarowne oczekiwania

Za pomocą analizy przedwdrożeniowej wizja klienta i dostawcy staje się zintegrowana. W rezultacie wszystkie kryteria są prawidłowo zaplanowane i uzyskuje się pełny obraz systemu. Zespół wykonawców dokładnie wie, jakie są ich obowiązki, co pomaga im w pracy oraz przekłada się na efekt projektu.

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Właściwe rozplanowanie zadań

Znajomość wszystkich części projektu przez członków zespołu dostarczającego oprogramowanie przyczynia się do sprawniejszej organizacji pracy, uwzględniając potrzeby pozostałych projektów, które są realizowane. Pozwala to odpowiednio zoptymalizować czas pracy, a także uniknąć przestojów, np. w produkcji. Właściwe rozplanowanie zadań zapewnia sprawne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań.

korzyści analizy przedwdrożeniowej

Czynny udział ze strony klienta

Brak zaangażowania klienta w proces tworzenia projektu jest częstym problemem. Niejednokrotnie zdarza się tak, że klient ma błędne przekonanie co do tego, iż specjaliści IT powinni znać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące systemu. Dzięki analizie przedwdrożeniowej już od początku projektu buduje się partnerską relację między klientem a wykonawcą, co przyczynia się do wzajemnego zrozumienia.

Efekt analizy przedwdrożeniowej

Efektem analizy przedwdrożeniowej jest przejrzysta koncepcja procesów biznesowych zachodzących w firmie, jasne określenie celów i oczekiwanych efektów wdrożenia oraz lista modułów wraz ze szczegółowym opisem ich funkcji. Po przeprowadzonej analizie zyskujemy interpretację ograniczeń i komplikacji, a także sugerowane koszty wdrożenia i wyznaczone terminy.

Przemysł 4.0

Dlaczego nie warto realizować projektu bez analizy przedwdrożeniowej?

Analiza przedwdrożeniowa jest procesem, dzięki któremu przewidziane zostają potencjalne problemy, jeszcze przed wdrożeniem oprogramowania. Działanie bez zweryfikowania komponentów przedsiębiorstwa może skutkować niepowodzeniem całego programu. Bez dogłębnego rozpoznania wymagań projektowych i ograniczeń łatwo jest nieprawidłowo oszacować koszty. Analiza wpływa także na wyznaczenie jasnych celów projektu, bez których trudno zrozumieć do czego ma on zmierzać. Kolejną przeszkodą, jaka może się pojawić wtedy, gdy proces nie zostanie przeprowadzony, jest zamieszanie, co do harmonogramów, rezultatów i zobowiązań grupy projektowej. Bez przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej dużo ciężej jest dostrzec przydatne informacje, mające kluczowy wpływ na powodzenie wdrożenia oprogramowania.

analiza przedwdrożeniowa
Twój głos jest dla nas ważny – skontaktuj się z nami!

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48177852556 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107

  Oddział

  ul. Lwowska 56A/18

  22-600 Tomaszów Lubelski

  +48 534 593 504