Jak system MES wpływa na zarządzanie personelem?

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne muszą nieustannie doskonalić swoje procesy produkcyjne, aby utrzymywać wysoki poziom konkurencyjności na rynku. Jednym z kluczowych aspektów tego doskonalenia jest skuteczne zarządzanie harmonogramami pracy personelu oraz elastycznym planowaniem procesów produkcyjnych. W tym kontekście, systemy MES (Manufacturing Execution System) pełnią istotną rolę, umożliwiając bardziej efektywne planowanie harmonogramów pracy personelu w oparciu o zapotrzebowanie na produkcję.

MES
Czym jest system MES?

Systemy MES są kluczowymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie procesami produkcyjnymi na poziomie operacyjnym. Ich funkcje obejmują m.in. monitorowanie wydajności, kontrolę jakości oraz zarządzanie zadaniami produkcyjnymi. Jednakże, jednym z najważniejszych zastosowań MES jest planowanie harmonogramów pracy personelu w sposób zgodny z potrzebami produkcji.

 

Jeżeli określone zadanie wymaga specjalistycznych umiejętności, system dopuszcza jedynie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do danej operacji. Ponadto, w przypadku nieobecności pracownika z powodu urlopu czy choroby, istnieje możliwość szybkiego dostosowania harmonogramu pracy, minimalizując zakłócenia w produkcji.

 

Systemy MES są zaprojektowane w taki sposób, aby gromadzić różnorodne dane związane z procesami produkcyjnymi, w tym także dane dotyczące pracy pracowników. Za pomocą systemu MES możliwe jest rejestrowanie czasu pracy, ilości wyprodukowanych jednostek, tempa produkcji, błędów oraz innych istotnych wskaźników wydajności.

 

Dane zebrane przez system są następnie przetwarzane i analizowane, co umożliwia ocenę efektywności pracy każdego pracownika. Za pomocą zaawansowanych algorytmów i narzędzi raportowania, zarządzanie może śledzić kluczowe wskaźniki wydajności oraz tworzyć raporty.

MES
Jakie są funkcje systemu MES?

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) są nieodłącznym elementem współczesnego zarządzania produkcją w przemyśle produkcyjnym. Pełnią one kluczową rolę w optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez szeroki zakres funkcji, które obejmują kontrolę jakości, zarządzanie zadaniami produkcyjnymi oraz monitorowanie wydajności pracowników.

Kontrola jakości

Systemy MES odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu produkcją w przemyśle produkcyjnym. W kontekście kontroli jakości, MES pełni istotną funkcję w zapewnianiu spójności, skuteczności i zgodności jakościowej produktów. MES umożliwia standaryzację procesów produkcyjnych poprzez wprowadzenie jednolitych procedur i wytycznych dotyczących kontroli jakości. Dzięki temu zapewnia się spójność w sposobie monitorowania, oceniania i zapobiegania wadom produktów na każdym etapie produkcji. Spójność ta jest kluczowa dla utrzymania wysokiego poziomu jakości i uniknięcia niestandardowych lub niespójnych produktów.

Zarządzanie zadaniami produkcyjnymi

Zarządzanie zadaniami produkcyjnymi w kontekście systemów MES to jeden z kluczowych elementów  optymalizacji procesów produkcyjnych. Systemy MES wspierają proces planowania produkcji tworząc harmonogram na podstawie zleceń produkcyjnych oraz ustalonych priorytetów. Pozwalają one na optymalne wykorzystanie maszyn, surowców i personelu, zapewniając ciągłość produkcyjną oraz minimalizację kosztów produkcji. MES przypisuje konkretne zadania produkcyjne do odpowiednich zasobów, takich jak maszyny czy stanowiska pracy. Przydzielanie zadań odbywa się z uwzględnieniem dostępnych zasobów, ich aktualnego obciążenia oraz wymagań dotyczących priorytetyzacji realizacji.

Monitorowanie wydajności pracowników

Na podstawie analizy danych, zarządzanie może identyfikować zarówno mocne, jak i słabe strony poszczególnych pracowników. System umożliwia monitorowanie wydajności pracy każdego pracownika w czasie rzeczywistym, dzięki czemu może wykryć pracowników osiągających wyższe tempo produkcji lub rzadziej popełniających błędy, co pozwala na wyróżnienie ich jako pracowników wysoko wydajnych. Z drugiej strony, system może zidentyfikować pracowników, którzy wymagają dodatkowego wsparcia lub szkoleń w celu poprawy wydajności lub jakości pracy.

Automatyzacja zadań

Systemy MES mogą automatyzować wiele rutynowych zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem personelem, takich jak kontrola czasu pracy, generowanie raportów czy przypisywanie zadań. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, a system może wspomóc zoptymalizować wykorzystanie ich potencjału.

 

Automatyzacja zadań rutynowych w obszarze zarządzania personelem pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz minimalizację czasu i kosztów związanych z administrowaniem personelem. Systemy MES oferują możliwość programowania automatycznych procesów, które eliminują konieczność wykonywania powtarzalnych czynności ręcznie.

Szkolenia i rozwój kompetencji

Systemy MES mogą wspierać zarządzanie szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowników poprzez identyfikację obszarów wymagających dalszego rozwoju. Dzięki temu firma może zwiększyć kompetencje swojego personelu, co przekłada się na wyższą wydajność i jakość produkcji.

 

Rozwój kompetencji pracowników jest kluczowy dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy danych dotyczących wydajności pracy, zarządzanie może podejmować konkretne działania mające na celu poprawę efektywności pracowników. Może to obejmować zapewnienie dodatkowego wsparcia w postaci mentoringu lub coachingu, dostarczenie dodatkowych narzędzi lub szkoleń oraz reorganizację procesów pracy w celu zwiększenia efektywności.

analiza przedwdrożeniowa
Zarządzanie wynagrodzeniami i premiami

Dodatkowym atutem systemów MES jest możliwość wspierania zarządzania wynagrodzeniami poprzez śledzenie czasu pracy, wydajności oraz spełniania celów produkcyjnych. Dzięki temu może skutecznie motywować pracowników do osiągania lepszych wyników poprzez premie lub nagrody za wydajność.

Reagowanie na zmiany w procesie produkcyjnym

Systemy MES pozwalają szybko reagować na zachodzące zmiany w produkcji poprzez elastyczne przypisywanie zadań i zasobów ludzkich. W przypadku awarii maszyn, zmian w harmonogramie produkcji, wystąpienia zadań priorytetowych, lub nagłych zwiększeń zapotrzebowania, można łatwo przekierować pracowników na inne stanowiska pracy lub zaktualizować ich zadania.

 

Zarządzanie zmianami w produkcji jest kluczowym aspektem efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Systemy MES umożliwiają elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji losowych, co pozwala na utrzymanie płynności procesów produkcyjnych i minimalizację zakłóceń w pracy, a co za tym idzie minimalizacja kosztów związanych z awariami i przestojami.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107