Metoda Split Payment

Na czym polega metoda Split Payment?

Zasady działania mechanizmu podzielonej płatności za towar lub usługę przez nabywcę na dwa rachunki bankowe dostawcy

Komputer laptop telefon

Metoda Split Payment

Po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), reorganizacji administracji podatkowej oraz wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, jak również podniesieniu wysokości kar za oszustwa podatkowe, przyszedł czas na Split payment. – rozwiązanie, które sprawdziło się już w wielu krajach europejskich. Na czym jednak proponowane rozwiązanie ma polegać? Kto na jego wprowadzeniu skorzysta ?

Split payment polega na uiszczaniu płatności za towar lub usługę przez nabywcę na dwa rachunki bankowe dostawcy towaru lub usług.

Na czym polega metoda Split payment?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, polega na uiszczaniu płatności za towar lub usługę przez nabywcę na dwa rachunki bankowe dostawcy towaru lub usługi. Opłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie wpłacana na rachunek dostawcy, natomiast zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalny rachunek VAT.

Ograniczeniem będzie jednak brak możliwości w całkowitym stopniu dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT przez dostawcę. Środki znajdujące się na rachunku będą cały czas należały do dostawcy, a organy podatkowe nie będą mogły samodzielnie dokonywać na nich operacji finansowych, jednak podatnik będzie mógł opłacać nimi wyłącznie swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego bądź przelewać je na inny rachunek VAT (np. kontrahenta).

Korzyści płynące z korzystania z metody Split payment

Przede wszystkim wprowadzenie wspomnianego mechanizmu ma ułatwić uzyskanie zwrotu z podatku. Dotyczy to całej kwoty nadwyżki VAT – nie ma przy tym znaczenia, czy faktury, z których ten podatek wynika, zostały zapłacone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Innym aspektem będzie wprowadzenie przez ustawodawcę systemu zachęt do korzystania z powyższej metody. Podatnicy, którzy zdecydują się stosować tę metodę, nie będą podlegać odpowiedzialności solidarnej i nie będą miały wobec nich zastosowania przepisy związane ze stosowaniem sankcji określonych w ustawie.

Projekt nowelizacji zakłada także rezygnację ze stosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości z VAT – będzie to dotyczyło tych okresów, w których 95% kwoty podatku naliczonego wynika z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo podatnicy, którzy z rachunku VAT dokonają wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT (przed terminem wynikającym z regulacji ustawowych), zostanie ono zmniejszone o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru. Kwota zmniejszenia będzie zależna od kwoty zobowiązania, terminu jego uregulowania, a także stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przed dokonaniem zapłaty podatku.

Kiedy należy spodziewać się wejścia w życie metody Split payment?

Mechanizm podzielonej płatności planowany jest to wprowadzenia już od 1 stycznia 2018 r. Będzie można korzystać z niego dobrowolnie, choć niektóre sektory będą do tego zobowiązane. Ich lista jest jeszcze przygotowywana. Obecnie split payment stosowany jest m.in. we Włoszech i Czechach.