Regulamin konkursu #JesienneAktywnościzAsiston

Konkurs #JesienneAktywnościzAsiston

Regulamin konkursu #JesienneAktywnościzAsiston

Regulamin konkursu #JesienneAktywnościzAsiston

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs #JesienneAktywnościzAsiston
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 21.09.2021 r. i trwa do 27.09.2021 r. do północy.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Asiston Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów; NIP: 9212029007 (zwany dalej: „Organizatorem”).

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające konto na Facebooku.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny.
 3. Poprzez fakt przystąpienia do konkursu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie na Facebooku pod postem konkursowym dodanym przez Organizatora, wpisu w ramach wykonania zadania konkursowego zgodnego z jego poleceniem.
  Zadanie konkursowe to odpowiedź na pytanie: „Jaka jest Twoja ulubiona jesienna aktywność?“.
 2. Brane pod uwagę będą komentarze zamieszczone do godziny 23:59 w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do godziny 23:59 w dniu 28.09.2021
 4. Autorzy 2 najciekawszych komentarzy wybranych przez Zespół Asiston po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, otrzymają następujące nagrody:
 • Voucher na spływ kajakiem dla 2 osób – Zacisze u Rafała
  Surmaczówka 6, 37-544 Surmaczówka
 1. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie do 7 dni od momentu wyłonienia zwycięzców konkursu.
 2. Organizator rości sobie prawo do zamiany nagrody na inną, o podobnej wartości, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
 3. Uczestnik zobowiązuje się podać dane do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku niedotrzymania tego terminu nagroda przepada.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu i brak wydania nagrody i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu, w tym imienia i nazwiska zwycięzców.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej: https://asiston.pl/ w zakładce Baza Wiedzy.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej biuro@asiston.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

ZASTRZEŻENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników Uczestnika konkursu, który naruszył niniejszy regulamin, wykonał zadanie konkursowe w niemerytoryczny sposób bądź w jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.
 3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z winy dostawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 2. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.